S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Zvoľte kategóriu

              

Najpredávanejšie

cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 16,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 14,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 19,90 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní

Tovar v akcii

cena 17,99 €
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 17,99 €
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 14,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní

Kontakty

Erudite, spol. s r. o.
Na Pasekách 25
Bratislava 831 06
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

Erudite, s.r.o.,

prevádzkovateľom webu www.stolz.sk

so sídlom Na Pasekách 25, 83106 Bratislava

IČO: 48316156

DIČ: 2120214701

IČ DPH: SK2120214701

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 109572/B

(ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.stolz.sk

 

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke www.stolz.sk. Vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na tejto webovej stránke.

Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar ponúkaný predávajúcim elektronicky prostredníctvom e-shopu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po potvrdení prijatia elektronickej objednávky, ktoré je odoslaná predávajúcim na mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke. V prípade nedoručenia potvrdenia o objednávke kúpna zmluva nevzniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

a. identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje)

b. presný popis tovaru

c. množstvo objednávaného tovaru

d. adresa miesta dodania tovaru (ak je rozdielna s adresou bydliska/sídla)III. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu pred jej potvrdením zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že vznikne táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky. Odstúpenie od zmluvy musí uskutočniť písomnou formou (sprievodný list) zaslanou predávajúcemu, musí obsahovať údaje na identifikáciu predávajúceho a kupujúceho a popis tovaru. Tovar musí doručiť na adresu predávajúceho na vlastné náklady a zodpovednosť aj spolu so sprievodným listom vlastnoručne podpísaným. Tovar musí byť nepoškodený a nepoužitý.V. Cenové podmienky

Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa uvádza vždy s DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov, s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné odo dňa ich zverejnenia na www.stolz.sk Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. Vprípade, ak sa na www.stolz.sk objaví pri niektorom tovare evidentne chybná cena, napríklad ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0,- € alebo 1,- €, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za chybnú cenu, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.VI. Platobné podmienky

Platba za objednaný tovar je možná formou dobierky, prevodným príkazom na základe vopred vystavenej faktúry (pričom tovar sa expeduje až po prijatí úhrady) a platbou v hotovosti, či platobnou kartou pri osobnom odbere v odbernom mieste predávajuceho pri prevzatí objednávky. Tovar zasiela predávajúci prostredníctvom služieb sprostredkovateľa. K hodnote objednávky je pripočítané poštovné vo výške uverejnenej na stránke www.stolz.sk. V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad).VII. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie objednávky od kupujúceho. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.VIII. Záruka a reklamácie

Zákazník získava pri kúpe tovaru záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho.IX. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje všetkým svojim zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim. Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité.X. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti , ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné). Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.XI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.stolz.sk Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami kupujúceho.

MTk2ZTV